Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να υποβάλλουν άρθρα και προτάσεις για συζητήσεις σε οποιοδήποτε θέμα σχετικό με τη διαχείριση δεδομένων, όπως αυτά του παρακάτω ενδεικτικού αλλά όχι δεσμευτικού πίνακα:

  • Παραδοσιακές τεχνολογίες για ΣΔΒΔ (π.χ. επεξεργασία και βελτιστοποίηση ερωτήσεων, έλεγχος ταυτοχρονισμού κλπ).
  • Τεχνολογίες για μη παραδοσιακές αρχιτεκτονικές διαχείρισης δεδομένων (π.χ. διαχείριση ροών δεδομένων, υπολογιστικά νέφη, συστήματα ομοτίμων, διαχείριση αντιγράφων κλπ).
  • Εφαρμογές γύρω από τη διαχείριση δεδομένων (π.χ. Web mashups, κοινωνικά δίκτυα, γεωγραφικές εφαρμογές, εφαρμογές θέσης, επιστημονικές βάσεις δεδομένων, δίκτυα αισθητήρων, υπολογισμός βάσει πλήθους κλπ).
  • Μοντέλα και Γλώσσες για τη διαχείριση των δεδομένων (π.χ. XML, πιθανοτικές βάσεις δεδομένων, διαχείριση μεταπληροφορίας, πολυμέσα κλπ).
  • Τεχνικές επίτευξης υψηλής επίδοσης και κλιμάκωσης στη διαχείριση των δεδομένων (π.χ. ευρετήρια, επιταχυντές υλικού κλπ).
  • Άλλα θέματα μοντέρνων πληροφοριακών συστημάτων (π.χ. ασφάλεια, ιδιωτικότητα, διαπροσωπεία με τους τελικούς χρήστες, ελαχιστοποίηση χρήσης ενέργειας κλπ).
  • Ανάκτηση πληροφορίας και εξόρυξη δεδομένων.